vrijdag 25 maart 2016

Boek over compassie als kernwaarde verschijnt binnenkort!

Binnenkort verschijnt bij Kavanah het boek: Compassie. Kernwaarde voor persoonsgerichte zorg en evidence based handelen. In dit handzame boekje heb ik de inhoud van mijn proefschrift toegankelijk willen maken voor studenten en verpleegkundigen en verzorgenden in de praktijk. Er is in beschreven wat onder compassie wordt verstaan, waar het begrip vandaan komt en vooral wat de betekenis is van compassie voor de zorg van vandaag. In het boek zijn reflectievragen opgenomen, die de lezer helpen na te denken hoe compassie in het eigen handelen een rol speelt. Ook zijn er studievragen die de beschikbare kennis over compassie bevorderen. Naast de beschrijving van het wat en waarom van compassie wordt uitgelegd hoe compassie persoonsgerichte zorg kan bevorderen en tegelijkertijd een belangrijke ondersteuning is in het evidence based handelen. De teksten worden bovendien toegelicht met voorbeelden en uitspraken die door deelnemers aan het onderzoek over compassie zijn gedaan en die het belang van compassie aantonen. Binnenkort dus beschikbaar!

maandag 19 mei 2014

Methodiek voor professioneel handelen: integratie van verschillende vormen van kennis!

Onlangs verscheen de 2e druk van het boekje Klinisch redeneren. Daarin worden de stappen van verpleegkundige besluitvorming toegelicht aan de hand van casuistiek uit verschillende werkvelden. Klinisch redeneren is de methodiek voor professioneel handelen maar is niet los te zien van 'evidence based practice' en handelen. In de methodiek van het klinisch redeneren maak je gebruik van verschillende vormen van 'evidence'; verschillenden kennisbronnen. De laatste inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek, maar ook profesisonele ervaringskennis en de persoonlijke kennis van zorgvragers zelf. Voor het inzetten van die laatste kennisbron is persoonsgerichte zorg een belangrijke insteek. Daarover is eerder het boek: Persoonsgerichte Zorg, praktijken van goede zorg voor ouderen verschenen (zie ook vorige bericht) maar is recent ook een hoofdstuk door Jan Jukema en mij in het boek Perspectieven op ouder worden en de sociaal profesisonal
geschreven.

maandag 7 april 2014

De zorgvrager kennen: kenmerk voor verpleegkundige met compassie.

Uit  twee recente studies blijkt de zorgvrager 'kennen als persoon' een belangrijk concept in verpleegkundige zorg. Een concept dat bovendien nauw gerelateerd is aan de verpleegkundige met compassie, zoals ook al uit mijn eigen studie bleek.  De studie van Bramley & Matiti beschrijft wat tien ziekenhuis- patiënten verstaan onder compassie en hun ervaringen met compassionele verpleegkundige zorg. De patiënt kennen en tijd voor hen maken, waarin ook emotionele aanwezigheid een rol speelt, beschrijft wat compassie inhoudt volgens de participanten in deze studie. De studie verwijst overigens naar de twee artikelen in Nursing Philosophy en Nursing Ethics die ik over mijn studie naar compassie publiceerde. Het artikel vind je hier: 'How does it really feel to be in my shoes'
Het artikel van Diamond Zolnierik betreft een review naar het concept 'knowing the patient' en beschrijft hoe dit concept in diverse (kwalitatieve)  studies wordt omschreven. Binnen de professionele zorgrelatie wordt de patiënt kennen gezien als concept dat goede zorg positief beïnvloedt. Veronderstelt wordt dat de verpleegkundige die haar patiënt kent beter in staat is de juiste, passende  interventies te selecteren. Deze studie vind je hier: 'An integrative review of knowing the patient'
Opnieuw ondersteuning dus voor de stelling dat zorg met compassie, vanuit een goede professionele zorgrelatie, tot betere zorg leidt! Professionele nabijheid als motto en de norm voor goede verpleegkundige zorg!  

dinsdag 28 januari 2014

Boek: 'Persoonsgerichte Zorg. Praktijken van goede zorg voor ouderen' is uit!

Het boek 'Persoonsgerichte Zorg. Praktijken van goede zorg voor ouderen' is geschreven door mij en mijn collega Jan Jukema. Het boek bespreekt wat persoonsgerichte zorg concreet betekent voor zorgverleners aan de hand van een aantal veelvoorkomende dilemma's uit de dagelijkse praktijk. We zijn bijzonder benieuwd naar de reacties!

maandag 17 juni 2013

Special Issue Care & Compassion

Nurse Education Today gaat een special issue  Care & Compassion maken! Uiteraard heb ik een artikel ingediend. De call for papers sloot uitstekend aan bij mijn proefschrift. Onderstaand abstract geeft weer waar mijn artikel over zal gaan. Nu maar hopen dat het geaccepteerd zal worden!

 
Abstract
This article discusses a PhD-study that focuses on compassion as a guiding principle for nurse education and nursing practice today. The study looks into compassion as perceived within the relationship of nurses and older persons with a chronic disease. Daily life for these patients is characterised by a long-term dependency on care because of limitations due to their illness. The aim of the study is to understand the nature and benefit of compassion and integrate compassion into contemporary theories of nursing. A literature review was done, next to a study into the history of nursing and a qualitative study in which in-depth interviews and group interviews with patients and their nurses took place. Results show that the nature of compassion is a mirroring process in response to grief. Compassion consists of seven dimensions such as attentiveness and presence, in which saliency in order to anticipate on patient’s needs is of major importance. Compassion is also perceived as an indispensable aspect of care, which helps to reveal relevant information in order to set proper outcomes of care. Compassion motivates both patients and nurses to work together in emotionally difficult times of suffering, loss and adaptation to limitations as a consequence of chronic disease. Questions on the nature and significance of compassion are related to the on-going debate about quality of care. Within this debate two seemingly opposing views on the quality of nursing care are visible. One view defines quality of care mainly as care supported by the best scientific evidence and believes the performance of care should be judged on the basis of that evidence. The other view states that good care takes place within the nurse-patient relationship in which the nurse performs professional care based on intuitive knowing. Can compassion be the (missing) link between these views?