vrijdag 25 maart 2016

Boek over compassie als kernwaarde verschijnt binnenkort!

Binnenkort verschijnt bij Kavanah het boek: Compassie. Kernwaarde voor persoonsgerichte zorg en evidence based handelen. In dit handzame boekje heb ik de inhoud van mijn proefschrift toegankelijk willen maken voor studenten en verpleegkundigen en verzorgenden in de praktijk. Er is in beschreven wat onder compassie wordt verstaan, waar het begrip vandaan komt en vooral wat de betekenis is van compassie voor de zorg van vandaag. In het boek zijn reflectievragen opgenomen, die de lezer helpen na te denken hoe compassie in het eigen handelen een rol speelt. Ook zijn er studievragen die de beschikbare kennis over compassie bevorderen. Naast de beschrijving van het wat en waarom van compassie wordt uitgelegd hoe compassie persoonsgerichte zorg kan bevorderen en tegelijkertijd een belangrijke ondersteuning is in het evidence based handelen. De teksten worden bovendien toegelicht met voorbeelden en uitspraken die door deelnemers aan het onderzoek over compassie zijn gedaan en die het belang van compassie aantonen. Binnenkort dus beschikbaar!

maandag 19 mei 2014

Methodiek voor professioneel handelen: integratie van verschillende vormen van kennis!

Onlangs verscheen de 2e druk van het boekje Klinisch redeneren. Daarin worden de stappen van verpleegkundige besluitvorming toegelicht aan de hand van casuistiek uit verschillende werkvelden. Klinisch redeneren is de methodiek voor professioneel handelen maar is niet los te zien van 'evidence based practice' en handelen. In de methodiek van het klinisch redeneren maak je gebruik van verschillende vormen van 'evidence'; verschillenden kennisbronnen. De laatste inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek, maar ook profesisonele ervaringskennis en de persoonlijke kennis van zorgvragers zelf. Voor het inzetten van die laatste kennisbron is persoonsgerichte zorg een belangrijke insteek. Daarover is eerder het boek: Persoonsgerichte Zorg, praktijken van goede zorg voor ouderen verschenen (zie ook vorige bericht) maar is recent ook een hoofdstuk door Jan Jukema en mij in het boek Perspectieven op ouder worden en de sociaal profesisonal
geschreven.

maandag 7 april 2014

De zorgvrager kennen: kenmerk voor verpleegkundige met compassie.

Uit  twee recente studies blijkt de zorgvrager 'kennen als persoon' een belangrijk concept in verpleegkundige zorg. Een concept dat bovendien nauw gerelateerd is aan de verpleegkundige met compassie, zoals ook al uit mijn eigen studie bleek.  De studie van Bramley & Matiti beschrijft wat tien ziekenhuis- patiënten verstaan onder compassie en hun ervaringen met compassionele verpleegkundige zorg. De patiënt kennen en tijd voor hen maken, waarin ook emotionele aanwezigheid een rol speelt, beschrijft wat compassie inhoudt volgens de participanten in deze studie. De studie verwijst overigens naar de twee artikelen in Nursing Philosophy en Nursing Ethics die ik over mijn studie naar compassie publiceerde. Het artikel vind je hier: 'How does it really feel to be in my shoes'
Het artikel van Diamond Zolnierik betreft een review naar het concept 'knowing the patient' en beschrijft hoe dit concept in diverse (kwalitatieve)  studies wordt omschreven. Binnen de professionele zorgrelatie wordt de patiënt kennen gezien als concept dat goede zorg positief beïnvloedt. Veronderstelt wordt dat de verpleegkundige die haar patiënt kent beter in staat is de juiste, passende  interventies te selecteren. Deze studie vind je hier: 'An integrative review of knowing the patient'
Opnieuw ondersteuning dus voor de stelling dat zorg met compassie, vanuit een goede professionele zorgrelatie, tot betere zorg leidt! Professionele nabijheid als motto en de norm voor goede verpleegkundige zorg!  

dinsdag 28 januari 2014

Boek: 'Persoonsgerichte Zorg. Praktijken van goede zorg voor ouderen' is uit!

Het boek 'Persoonsgerichte Zorg. Praktijken van goede zorg voor ouderen' is geschreven door mij en mijn collega Jan Jukema. Het boek bespreekt wat persoonsgerichte zorg concreet betekent voor zorgverleners aan de hand van een aantal veelvoorkomende dilemma's uit de dagelijkse praktijk. We zijn bijzonder benieuwd naar de reacties!